MÁM ZÁUJEM
cenová ponuka
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti jump in! s.r.o.

1. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

 

    Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou jump in! s.r.o., ďalej len „predávajúci“ a zákazníkmi firmy jump in! s.r.o., ďalej len „kupujúci“. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená špeciálna zmluva.
    Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami. (aj eMail)
    Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.

 

2. Ponuka/objednávka a uzavretie zmluvy

 

 

    Platnosť ponúk predávajúceho vyhotovených písomne je stále uvedená na konkrétnej ponuke.
    Podklady priložené k ponukám, ako sú špecifikácia výrobkov a podobne, sú iba informatívne, pokiaľ ich predávajúci neoznačí výslovne ako záväzné.
    Zamestnanci predávajúceho nie sú oprávnení zjednávať ústne vedľajšie dohody alebo dávať ústne potvrdenie nad rámec týchto všeobecných obchodných podmienok, či písomných zmlúv alebo potvrdených objednávok.
    Objednávky predkladá kupujúci predávajúcemu písomnou formou, faxom alebo elektronicky - eMail.
    Konkrétne obchodné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim upravuje Zmluva o dielo, Kúpna zmluva, Zmluva o obchodnej spolupráci, prípadne iný typ zmluvy spĺňajúci náležitosti Obchodného zákonníka. Zmluva musí byť vyhotovená vždy písomne v 4 vyhotoveniach, každá strana obdrží 2 originály. Návrh zmluvy predkladá zvyčajne predávajúci.

 

3. Ceny

 

 1.     Rozhodujúce sú ceny uvedené v aktuálnej cenovej ponuke do skončenia doby jej platnosti, prípadne ceny uvedené v písomnej zmluve. Pokiaľ nie sú ceny uvedené v zmluve, je ich súčasťou vždy aktuálny cenník. Pri predávaní tovaru alebo služieb s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien.
      Informatívne ceny produktov a služieb dodávaných predávajúcim i konkrétne cenové kalkulácie sú k dispozícii na vyžiadanie, alebo distribuované elektronickou formou v pravidelných intervaloch 4 - 6 za rok.
      Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, kúpnou cenou sa rozumie cena zo skladu predávajúceho.

4. Platobné podmienky

 

   
 1. Platby kupujúceho za dodávku tovaru a služieb predávajúceho sa uskutoční ako:
 • platba prevodom vopred
 • platba v hotovosti/kartou (vrátane platby na dobierku prepravnou spoločnosťou - ak nie je dohodnuté inak) - platba na základe vystavenej faktúry s udanou dobou splatnosti
    Platba prevodom je realizovaná na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim. Vo všetkých prípadoch pre platbu prevodom platí, že odber tovaru kupujúcim je možný až potom, čo bude čiastka vo výške kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho. Po uskutočnenom zdaniteľnom plnení je kupujúcemu poslaný riadny daňový doklad.
    Pri platbe na faktúru si predávajúci a kupujúci dohodnú dobu splatnosti na 7 – 30 dní (školy majú špeciálne zvýhodnené platobné podmienky - prosím, informujte sa)
    V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou do omeškania je povinný zaplatiť zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň meškania, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
    V prípade, že kupujúci s platbou faktúry mešká dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je predávajúci oprávnený doposiaľ nedodaný tovar zadržať a vykonať plnenie iba proti platbe vopred alebo pri poskytnutí záruky, ktoré sú pre predávajúceho prijateľné.
    Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je kupujúci povinný realizovať prvú platbu za tovar alebo poskytnutú službu prevodom alebo v hotovosti.

 

5. Dodacie podmienky

 

 

    Dodacia lehota sa stáva záväznou v prípade jej uvedenia v zmluve alebo potvrdenia objednávky od kupujúceho. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy.
    Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
    Dodací termín sa predlžuje o dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu (neplatí pre školy, ktoré majú tovar dodaný stále vopred)
    Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne i pred stanovenou dodacou lehotou.
    Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci - poistenie je v platnosti do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.
    Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej spoločnosti.
    Osobný dovoz tovaru k zákazníkovi sa uskutočňuje prostredníctvom obchodných zástupcov predávajúceho, alebo prepravnou spoločnosťou.
    Pri zasielaní tovaru kupujúcemu prepravnou spoločnosťou do hmotnosti 5 kg, predávajúci neúčtuje kupujúcemu poplatok za prepravné a balné. Pri zasielaní tovaru s hmotnosťou vyššou ako 5 kg sa poplatky účtujú podľa hmotnosti a rýchlosti dodávky tovaru kupujúcemu.
    V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.
    Tovar je dodaný vo vhodnom obale primeranému druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky sú zabezpečené tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy.
    Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa vracajú, iba ak je to písomne dohodnuté.

 

6. Množstvo dodaného tovaru

 

 1.     Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne oznámené predávajúcemu najneskôr počas nasledujúceho pracovného dňa po dodaní tovaru. Za písomnú formu sa považuje list, faxová správa alebo potvrdená mailová správa.
      V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim na firemnej predajni je kupujúci na rozdiely v množstve dodaného tovaru povinný predávajúceho upozorniť ihneď pri preberaní tovaru.
      Akékoľvek neskoršie reklamácie v množstve dodaného tovaru, ako je vyššie uvedené v bodoch 1 a 2, nebudú predávajúcim akceptované.


7. Predchádzanie nebezpečenstva vzniku škody na tovare

 

    Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď dodávka tovaru bola odovzdaná prepravnou službou alebo zamestnancom predávajúceho kupujúcemu alebo pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim.


8. Výhradné vlastníctvo

 

    Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).
    Ihneď, ako sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny za tovar, je predávajúci oprávnený zobrať si tovar späť. Kupujúci má povinnosť umožniť mu prístup k tovaru a taktiež umožniť okamžité vrátenie tovaru, pokiaľ ho predávajúci k tomu vyzve, ak nie je dohodnuté inak.
    Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nie je kupujúci oprávnený prevádzať na tretie osoby práva a záväzky vyplývajúce pre neho z uzatvorených zmlúv medzi kupujúcim a predávajúcim.


9. Práva zo záruky

 

    Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru vada, je kupujúci oprávnený túto vadu v záručnej dobe reklamovať.
    Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde tovar zakúpil, osobne u obchodného zástupcu, ktorý tovar predal, alebo zaslaním na adresu firmy. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe, ktorý v kópii priloží k reklamovaného tovaru.
    V prípade reklamácie je kupujúci povinný k reklamovanému tovaru priložiť písomný presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké vady sú predmetom reklamácie.
    Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote.
    Pokiaľ nie je stanovené inak, záručná lehota je stanovená podľa Obchodného zákonníka.
    Za vady sa nepovažuje opotrebenie vzniknuté bežným užívaním vecí.
    Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (ak je súčasťou dodávky).
    Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
    Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je ich možné previesť na tretiu osobu.
    Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky osobou, ktorá k prevedeniu zásahu nebola výslovne predávajúcim poverená.
    Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamácie.
    V obzvlášť zložitých prípadoch, keď vybavenie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu, v ktorej rozhodne o reklamácii.
   
 1. Kupujúci môže v záručnej dobe požadovať:
 • bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady,
 • poskytnutie zľavy z ceny,
 • ak nebola vec použitá, môže predávajúci rozhodnúť o výmene veci za novú typovo rovnakú, prípadne typovo a užívateľsky ekvivalentnú, pokiaľ sa už nevyrába alebo nie je dostupná.
    Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni v riadnom užívaní veci, môže kupujúci podľa svojej voľby v záručnej dobe požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný.


10. Oprávnenie jednať za kupujúceho

 

    Všetky úkony za kupujúceho, z ktorých vyplývajú akékoľvek záväzky k predávajúcemu, môže vykonávať iba osoba k tomu splnomocnená, štatutárny orgán kupujúceho a ďalšie osoby, ktoré sú oprávnené k jednaniu.


11. Autorské práva

 

    Autorské práva sa riadia zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.                                                                                      


12. Zachovanie mlčanlivosti

 

    Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.
    Zachovanie mlčanlivosti sa týka i obsahu konkrétnych cenových kalkulácií vypracovaných na základe požiadavky osoby alebo inštitúcie - potenciálneho kupujúceho.


13. Ochrana a uchovania dát

 

    Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu dáta o kupujúcom získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi, pochádzajúcich tak od kupujúceho samotného, ako aj od tretích osôb - tiež z účasťi na konferenciách, road show, workshopoch, a oficiálnych voľne prístupných databáz.


14. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 

    V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné pri podpisu kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia na dobu, po ktorú táto prekážka trvala.
    Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú je možné od neho vyžadovať, nemôže odvrátiť, napr. vojna, stávky, rôzne opatrenia úradov, prírodná udalosť, ďalej predávajúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností.

 

15. Použiteľné právo, záverečná ustanovenia

 

 

    Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právo Slovenskej republiky.
    V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nezrealizovateľnými, nebude týmto dotknutá platnosť, účinnosť a zrealizovateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
    Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú riešené pre zachovanie dobrých obchodných vzťahov mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu pre jeho rozhodnutie je príslušný obchodný súd v sídle predávajúceho.
    Zadaním objednávky zákazník potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 


Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 13.6.2012.

 


V Bratislave dňa 13.6.2012                          

Mgr. Juraj Migaľ - konateľ spoločnosti

03.02.2014 :
Meškanie tovaru
31.12.2013 :
Ďakujeme Vám
Na našich zľavách už klienti ušetrili tisíce EUR. Chcete vedieť, až najbližšie začnú?